INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

MALA HIŠA zavetišče za živali d.o.o. 1.
Lukačevci 17, p.p. 32 Moravske Toplice
9226 Moravske Toplice
sl.štev.: 1-2011/ MH
datum: 04.01.2011

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZANČAJA

NAZIV ORGANA : MALA HIŠA zavetišče za živali d.o.o.
NASLOV ( sedež ) : Lukačevci 17, p.p. 32 Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice
MATIČNA ŠTEVILKA ORGANA: 2287978
DAVČNA ŠTEVILA : SI 69043647
KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI: 93.050 Oskrba in nega hišnih živali
PRAVNO ORGANIZACIJSKA OBLIKA: Družba z omejeno odgovornostjo ( d.o.o.)
ODGOVORNA OSEBA: Marjan Ivan KERČMAR, direktor

ORGAN, NA KATEREGA SE NANAŠA KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZANČAJA

Naziv: MALA HIŠA zavetišče za živali d.o.o.
Naslov in sedež : Lukačevci 17, p.p. 32 Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice
Registrska številka zavetišča: ZAV 0901(Odl. RS,MKGP-VURS štev:34454-53/2008-5(V56-11))
Uradna oseba: Marjan Ivan KERČMAR
Uradna oseba za podajanje informacij javnega značaja : Marjan Ivan KERČMAR
Kontakti :
telefon : 031 732 700
e-naslov: malahisa@siol.net
spletna stran:www.zavetisce-malahisa.si

Zakonodaja, ki se uporablja pri delu organa:
Zakon o zaščiti živali ( ZZZiv-UPB2, Ur.list RS 43/2007 )
Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali ( Ur.list RS 45/2000 )

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ:
centralni register psov RS

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:
seznam občin iz pomurska regije, ki imajo z zavetiščem sklenjeno pogodbo o izvajanju dejavnosti namestitve in oskrbe zapuščenih in izgubljenih živali.

Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov:
– evidenca prijav o zapuščenih živalih za tekoče leto
( postopek ob najdbi zapuščene ali izgubljene živali: ZZZiv-UPB2 v 18.alinei 5. člena določa, da so zapuščene živali najdene, oddane ali odvzete hišne živali, v 29. členu pa določa, da tisti, ki najde zapuščeno hišno žival, o tem obvesti zavetišče oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.)

OPIS NAČINA DO DOSTOPA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2.
po telefonu
preko elektronske pošte
pisno na sedežu organa

Prosilec lahko zaprosi za informacije javnega značaja preko navedenih oblik komunikacije. Organ bo posredoval informacije v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja v zakonsko določenem roku, ali pa tem izdal ustrezen sklep, ob tem pa bo organ proslica opozoril na zaračunavanje stroškov odbire in posredovanja informacije v skladu z veljavnim stroškovnikom.

STROŠKOVNIK – CENIK

Na podlagi 34., 34.a in 36. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ( Ur.list RS, številka 51/06 in 117/06 ) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja ( Ur.list RS, številka 76/05 in 119/07 ) izdajam naslednji :

CENIK ZA STROŠKE POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroški za posredovanje informacij javnega značaja se določijo tako, da se sešteje cena odbiranja in posredovanja informacij javnega značaja ter cena ob tem nastalih materialnih stroškov.
1. Cena odbiranja informacij in priprave informacij :
– število porabljenih ur za odbiranje in pripravo x cena ure dela vodje zavetišča (19,61EUR)
2. Cena materialnih stroškov :
– ena stran fotokopije formata A4 0,06 EUR
– ena stran fotokopije formata A3 0,13 EUR
– ena stran fotokopije večjega formata 1,25 EUR
– ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 EUR
– ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 EUR
– elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR
– elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR
– elektronski zapis na eni disketi 1,25 EUR
– posnetek na eni videokaseti 4,17 EUR
– posnetek na eni avdio kaseti 2,09 EUR
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz 0,13 EUR
elektronske v fizično obliko
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata 1,25 EUR
A4 iz elektronske v fizično obliko
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz 0,08 EUR
fizične v elektronsko obliko
pretvorba ene barvne strani dokumenta formata 0,13 EUR
A4 iz fizične v elektronsko obliko
3. Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

3.
Organ zaradi ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 10,00 EUR ( z vključenim DDV )
Zneski, navedeni v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost. DDV se izračuna v skladu s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.
Na podlagi prvega odstavka 34. člena ter tretjega odstavka 36. člena ZDIJZ in 19. člena Uredbe o posredovanju ponovne uporabe informacije javnega značaja :
vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen
pred podajo informacije organ vnaprej obvesti prosilca na plačilo stroškov, ki bodo nastali in mu bo jih organ zaračunal za posredovanje zahtevane informacije

Katalog začne veljati z dnevom izdaje in objavo na oglasni deski zavetišča kot informacija javnega značaja.
Stroškovnik stopi v veljavo z dnem objave na spletni strani organa, po predhodno pridobljenem soglasju Ministrstva za javno upravo.

V Lukačevcih, 4.01.2011

Na Katalog informacij javnega značaja in Cenik k posredovanju informacij javnega značaja je Ministrstvo za javno upravo RS izdalo soglasje ( številka : 090-3/2011/21 )

Direktor :
Marjan Ivan KERČMAR, dr.vet.med.

error: Kopiranje je prepovedano!